search

ТЪРСЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ СЪС ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО Е-НАДЕЖДЕН

КОНТРОЛ

Бордът за доверие осъществява контрол за спазване на изискванията и при установено нарушение налага следните санкции: предупреждение или забрана за използване на сертификатната търговска марка.

Всяко лице, което установи, че даден търговец – носител на знака за качество не спазва изискванията, установени в приетите Правила, може да подаде онлайн или писмено сигнал за това. Въз основа на този сигнал се образува производство по проверка от страна на Борда за доверие. Лицето, подало сигнала, както и проверявания носител на знака за качество биват уведомени за резултата от проверката. В зависимост от установеното при проверката, производството или се прекратява, или Борда за доверие налага предвидените в Правилата санкции - предупреждение или забрана за използване на сертификатната търговска марка.

ПОДАЙ СИГНАЛ

photo

ВИДОВЕ САНКЦИИ

При установено нарушение Бордът за доверие налага следните санкции: предупреждение или забрана за използване на сертификатната търговска марка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО е уведомление, че при неотстраняване на нарушението в определен срок, или при следващо нарушение по време на ползването на сертификатната марка „Е-НАДЕЖДЕН“, на търговеца ще бъде забранено използването й.

ЗАБРАНАТА за използване на сертификатната марка представлява окончателно и неотменимо нареждане за незабавно преустановяване използването на марката от нарушителя.