search

ТЪРСЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ СЪС ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО Е-НАДЕЖДЕН

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ

Търговците подават документи за кандидатстване онлайн, по пощата или в офиса на БНААП. Образци на документите могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Е-НАДЕЖДЕН. Заявлението съдържа подробна идентификационна информация за търговеца и електронния магазин, както и данни за спазването на изискванията, изброени в Правилата за ползване на марката.

При подаването на документите търговецът заплаща такса в размер от 200 лв. за проверка на съответствието на дейността на онлайн магазина с Правилата за ползване на знака Е-НАДЕЖДЕН. Плащането се извършва по следната банкова сметка:

Банка: Първа Инвестиционна Банка

Титуляр: Сдружение „Българска национална асоциация Активни потребители“

IBAN BG67FINV91501000065234

BIC: FINVBGSF

Основание: такса проверка за онлайн магазин: (име на магазина), поддържан от (данни за търговеца)

След получаване на заявлението и платената такса за проверка, съответствието на търговеца с изискванията се проверява от оценител, назначен от БНААП. Проверката приключва в рамките на 30 дневен срок от получаването на заявлението и таксата.

При констатирано съответствие с Правилата, оценителят предлага на Борда да сключи Договор за предоставяне ползването на марката на търговеца със срок до края на календарната година, за която е кандидатствал. След изтичане на срока на договора, търговецът кандидатства за следващата календарна година, като се провежда нова процедура за одобрение.

Търговецът придобива правото на ползване върху знака „Е-НАДЕЖДЕН“ от момента на сключване на договор за ползване на марката.